Chính sách khách hàng thân thiết

  1. Khách hàng (“KH”) tham gia Chương trình khách hàng thân thiết (“KHTT”) của công ty Minex, được vận hành bởi Tập đoàn Gami đồng ý rằng bằng việc trở thành KHTT Minex đã đọc và và xác nhận chấp nhận những Điều kiện và Điều khoản cũng như Chính sách của Chương trình ban hành. Khi những điều này thay đổi trên Trang Web chính thức của công ty, các KHTT vẫn tiếp tục giữ tài khoản Chương trình được coi là thể hiện sự chấp nhận những thay đổi đó.
  2. KHTT của Chương trình chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc được hưởng các lợi ích từ Chương trình với tư cách là KHTT của Chương trình.
  3. Điểm trong tài khoản KHTT được tích theo quy định của Chương trình, không được thương lượng, không quy đổi ra tiền mặt và không được tặng, trao thưởng cho bất kỳ người nào khác.
  4. Tùy thuộc điều kiện thực tế, các điều khoản của Chương trình có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của Minex hoặc theo yêu cầu của đối tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Trang Web của công ty.
  5. Minex không chịu trách nhiệm trong trường hợp vì các lý do bất khả kháng như lý do lũ lụt, động đất, bão, lốc hoặc các sự kiện thiên nhiên bất khả kháng khác, chiến tranh, đình công, biểu tình, hoặc các chính sách/can thiệp/chỉ đạo/lệnh cấm hoặc thay đổi luật của chính phủ hoặc tư pháp hoặc bán tư pháp/hoặc vì lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát của mình.
  6. Danh sách các điểm giao dịch áp dụng Chương trình sẽ được Minex cập nhật thường xuyên trên Trang Web.
  7. Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký, KHTT có nghĩa vụ cập nhật thông tin ngay lập tức qua Trang Web, Tổng đài của Chương trình (“Tổng đài”), quầy Dịch vụ Khách hàng (“DVKH”), quầy Chăm sóc Khách hàng (“CSKH”) hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương trình để tránh việc sử dụng điểm trái quy định. Minex sẽ không có trách nhiệm về việc mất mát điểm hoặc các thiệt hại liên quan phát sinh từ phía KHTT, nếu các thông tin nêu trên không được cập nhật kịp thời tới MINEX.
  8. Tất cả tài khoản đang có khiếu nại tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian tranh chấp.
  9. KH đồng ý cho MINEX khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KH cung cấp và cập nhật. KH đồng ý cho MINEX cùng các Đối tác trong Chương trình sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích phù hợp với Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn, để thực hiện các giao dịch và tích lũy/tiêu điểm tại các Đối tác khác nhau của Chương trình… và giới thiệu các hàng hóa/dịch vụ mới của Đối tác. Tất cả các dữ liệu liên quan đến KHTT sẽ được bảo vệ và được sử dụng bởi MINEX theo quy định tại chính sách bảo mật của MINEX.